Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wnioski można składać:

a) osobiście:

    • w Starostwie Powiatowym w Stargardzie  ul. Skarbowa 1 lub

    • w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJIWNIOSEK O PRZEPROWADZENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI

PełnomocnictwoPEŁNOMOCNICTWO

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard;

c) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, czyli:

 • być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
 • na adres e-mail: geodezja@powiatstargardzki.pl ;

d) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres skrytki : adres skrytki /xvu7i40k64/SkrytkaESP


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5, pok. nr 125, tel. 91 834 97 71 wew. 25.


Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową w wysokości
10 zł, wpisując w tytule: „wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów”.

 

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Stargard w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Czarnieckiego 17 lub na rachunek bankowy

Gmina Miasto Stargard     08 1240 3901 1111 000 4216 5217

 a dowód zapłaty należy dostarczyć organowi do akt sprawy.

Wnioskodawca ponosi koszty związane z wykonaniem prac klasyfikacyjnych przez upoważnionego przez Starostę Stargardzkiego klasyfikatora gruntów. Upoważniony klasyfikator dokonuje: analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządza projektu ustalenia klasyfikacji.

Klasyfikację gruntów przeprowadza biegły klasyfikator wyłoniony zgodnie z obowiązującym
w organie regulaminem zamówień publicznych poprzez wystosowanie zapytania cenowego. Przeprowadzenie klasyfikacji gruntów w związku z bieżącymi wnioskami w okresie
Po wszczęciu postępowania administracyjnego wnioskodawca zostaje wezwany do wpłaty zaliczki na poczet klasyfikacji gruntów.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Sposób realizacji:

 1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wraz z należytym uzasadnieniem. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że żądana zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest uzasadniona.

W przypadku gdy wniosek dotyczy usunięcia użytku lasy (Ls) należy do niego załączyć decyzję zezwalająca na zmianę użytku leśnego na rolny wydaną w trybie art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z zm.). W przypadku wprowadzenia użytku lasy (Ls) uproszczonego planu urządzenia lasu, w którym powierzchnia gruntu objętego postępowaniem wpisana została jako grunt leśny lub opinię Organu odpowiedzialnego za nadzór nad gospodarką leśną potwierdzającą, że przedmiotowy grunt stanowi las w rozumieniu ustawy o lasach, w sytuacji gdy brak jest aktualnie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji o inwentaryzacji stanu lasu.

 1. Wstępna ocena wniosku pod względem formalno-prawnym oraz zasadności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w uzasadnionych przypadkach.
 3. Zebranie materiału dowodowego, w tym przeprowadzenie oględzin nieruchomości, jeśli bez zastosowania tego środka dowodowego nie można ustalić całości stanu faktycznego.
 4. Poinformowanie wnioskodawcy o jego obowiązkach dotyczących w szczególności ponoszenia kosztów sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wezwanie do wpłaty celem pokrycia kosztów biegłego klasyfikatora gruntów.
 5. Wydanie upoważnienia Starosty Stargardzkiego dla klasyfikatora gruntów.
 6. Wykonanie czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246).
 7. Przyjęcie operatu klasyfikacyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 8. Włączenie do akt postępowania dokumentacji wykonanej w ramach operatu klasyfikacyjnego.
 9. Wezwanie klasyfikatora gruntów do złożenia stosownych wyjaśnień lub poprawienia projektu ustalenia klasyfikacji, w przypadku uwag Organu prowadzącego postępowanie.
 10. Zawiadomienie stron postępowania o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
 11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji przez strony postępowania, informacje o sposobie ich rozpatrzenia zawarte zostaną w decyzji.
 12. Zawiadomienie właściciela o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 13. Zawiadomienie właściciela o konieczności uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
 14. Strona niezadowolona z wydanej decyzji może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego.
 15. Jeżeli strona nie wniosła odwołania w terminie, o którym mowa powyżej następuje aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia, w terminie 7 dni od dnia ich wydania do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1797).

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

Wysokość opłaty za:

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Stargard w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Czarnieckiego 17 lub na rachunek bankowy Gmina Miasto Stargard  08 1240 3901 1111 000 4216 5217 

 

Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

 1. gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa,
 2. przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej,
 3. gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów (w tym oświadczeń woli organu) zostały poświadczone notarialnie.

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.