KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY – oryginały:
Wniosek spełniający wymagania art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach wraz z wymaganymi art. 42 ustawy o odpadach załącznikami.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji.

 

Sposób złożenia dokumentów: pocztą lub osobiście

 

II. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej od zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

Sposób odbioru dokumentów: pocztą lub osobiście

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.