KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDYPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2017 r., poz.977, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Z 2013 r., poz. 83),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z póź. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 617).
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy,
2. do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) kserokopię prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
c) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia, wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
e) kserokopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa, jeżeli zmiana dot. nazwiska, w pozostałych przypadkach dowód osobisty do wglądu.

 

Opłaty:
za wydanie prawa jazdy - 100 zł.
opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe w Stargardzie Ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301


Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy:
do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.
W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów i po uiszczeniu przez wnioskującego wymaganych opłat, wysyłane jest zamówienie na wyprodukowanie tego dokumentu do producenta blankietów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wydania prawa jazdy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.