KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA

 

BEZ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2011 r., Nr 30, poz.151, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Z 2013 r., poz. 83),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty

ewidencyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 617).

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia,

2. do wglądu: dowód osobisty,

3. orzeczenie lekarskie i psychologiczne, jeżeli są wymagane,

4. fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, jeżeli jest wymagana,

5. dowód uiszczenia opłaty.

 

Opłaty:

Opłata ewidencyjna: 0,50 zł

Nr konta: Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

W przypadku, gdy zwrot prawa jazdy wiąże się z koniecznością zamówienia nowego dokumentu opłatę 100,50 zł wnosi się w kasie Starostwa lub na ww. konto.

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

W przypadku, gdy zwrot prawa jazdy wiąże się z koniecznością zamówienia nowego dokumentu maksymalny okres oczekiwania od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu wynosi 30 dni.

 

Tryb Odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

Przywrócenie cofniętych uprawnień następuje po ustaniu przyczyny, które spowodowały cofnięcie