drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIEWYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA

Podstawa prawna:

art. 152 ust. 1 i art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie zawierające informacje wymienione w art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do zgłoszenia należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej (oryginał)

 

Sposób złożenia dokumentów: pocztą, osobiście lub przez ePUAP

 

II. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej od zgłoszenia instalacji wynosi 120,00 zł.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

 

Sposób odbioru dokumentów: pocztą lub osobiście

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgłaszający instalację zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie w terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.