drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

I. WYMAGANE DOKUMENTY – oryginały:
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zawierający informacje i dokumenty wymienione w art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od pozwolenia oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 

Sposób złożenia dokumentów: pocztą lub osobiście

 

II. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

  • opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2011,00 zł,
  • opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z  działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynosi 506,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

Sposób odbioru dokumentów: pocztą lub osobiście

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.