drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

DECYZJA  ZATWIERDZAJĄCA STATUT SPÓŁKI WODNEJ

Podstawa prawna: art. 446 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej, do którego dołącza się statut spółki wodnej zawierający informacje wymienione w art. 448 ustawy Prawo wodne.

Wniosek wraz ze statutem przedkłada się w formie pisemnej  w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej.

 

II. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej:

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej wynosi 10,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej, przesyła elektronicznie lub pocztą). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.