drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej

Podstawa prawna:

  • art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu z określeniem: numeru działki/działek, obrębu i gminy.
  2. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez osoby trzecie należy załączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (przedłożyć lub pokazać do wglądu oryginał) oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
  3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji w wysokości 10,00 zł .

 Miejsce złożenia dokumentów:  Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,

Sposoby dostarczenia dokumentów:

- osobiście,

- pocztą,

- ePUAP

Sposoby odbioru dokumentów:

- osobiście, Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,

- pocztą,

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska

pokój nr 117 A, Tel. 91 48 04 925.

 Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 16.00.

Opłaty:

  1. Zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie decyzji objęte jest opłatą skarbową w wysokość 10,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.
  2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania objęte jest opłatą skarbową w wysokość 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

 Termin załatwienia sprawy:
Uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy:

- 30 dni od dnia złożenia wniosku,

- 60 dni od dnia złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.