drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

 

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

Reklamacja na podstawie rękojmi

 

Wymagane dokumenty:
Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji po jego zakończonym procesie może zwrócić się do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając skargę zawierającą:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, numerem telefonu i adresem email,
2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
3) określenie swoich żądań,
4) do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów:
- dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę),
- protokół reklamacyjny,
- odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1.

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

Opłaty:
Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw indywidualnych interesów konsumentów w kolejności zgłoszeń wniosków do 30 dni, a w razie bardziej skomplikowanej sprawy termin może ulec wydłużeniu.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Tryb odwoławczy:
Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze pisemnego wystąpienia rzecznika lub wezwania albo negocjacji, rzecznik może poradzić ewentualnie skierować do rozpatrzenia sporu przez polubowne sądy konsumenckie. Uznaniowo wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Konsument może dochodzić roszczeń przed powyższymi sądami samodzielnie.

Ulgi:
Brak.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 220 (prawe skrzydło) Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1.
Rzecznik udziela również porad i informacji prawnej w sprawach konsumenckich telefonicznie pod nr 091 48 04 842.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 8).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229j.t.)