drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

 

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

Udostępnienie nieruchomości w celach budowlanych

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o udostępnienie nieruchomości z określeniem celu, położeniem oraz podaniem projektowanej infrastruktury technicznej lub projektowanych robót,

2) wydruk mapy ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

3) decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kogo dotyczy?: osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które planują inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej (Inwestor).

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110Stargard , Kancelaria Ogólna – parter

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości

pokój nr 205,209 – II piętro, tel. 091/4804929, 91/4804884.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00.
 

Opłaty:

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu pełnomocnictwa stosownie do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w wysokości 17,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
 

Forma i termin załatwienia sprawy:
Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości w celach budowlanych posiadają charakter spraw prawno-cywilnych. W tym przypadku następuje wydanie zezwolenia przez właściwy organ z ustaleniem warunków udostępnienia terenu (umowa). Rozpatrzenie sprawy zależy od stopnia jej charakteru. Termin 7- 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe:
Na wniosek Inwestora wydawane są zgody na czasowe zajęcie nieruchomości w celu uzyskania prawa do dysponowania terenem w celu wykonania niezbędnych prac towarzyszących budowie, przebudowie, rozbudowie lub przeprowadzeniu ciągów sieci uzbrojenia technicznego.

Udostępnienie terenu następuje odpłatnie.

Inwestor zobowiązuje się do wykonania prac we własnym zakresie Ina własny koszt oraz przywrócenia zajętego terenu do stanu pierwotnego.

Zakończenie prac winno zostać zgłoszone właściwemu organowi.

Po zakończeniu prac należy ustalić zasady dalszego korzystania z nieruchomości zawarte w odrębnej umowie m.in. poprzez służebność przesyłu.

Udzielenie zezwolenia poprzedzone jest:
1) badaniem stanu prawnego nieruchomości,
2) w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa ustaleniem, czy działka nie podlega komunalizacji.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) ,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1960 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)