drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

z 2013r., Dz. U. Poz. 267.),

– ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2011 r., Nr 30, poz.151, z późn. zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek,

2. do wglądu: dowód osobisty, prawo jazdy,

3. dowód uiszczenia opłaty.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł (opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Uwagi:

Zaświadczenie wydaje się na wniosek, w przypadku gdy przepis prawa wymaga urzędowego

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, bądź ze względu na interes prawny strony w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.