drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

  

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2017 r., poz.978, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 20 września 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1655, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1584 ),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Z 2012 r., poz. 447).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy, składany przed przystąpieniem do szkolenia na prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
2. do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
c) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
d) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat (dotyczy prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T),
e) kserokopia posiadanego prawa jazdy w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy,
3. do wglądu: dowód osobisty,

Opłaty:
Za wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) nie pobiera się opłat.

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłaty:
za wydanie prawa jazdy - 100 zł.
opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe w Stargardzie Ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301


 1. termin i sposób załatwienia sprawy:
  W terminie, nieprzekraczającym 2 dni roboczych, zostanie najpierw wygenerowany w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK).
  Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) następuje bezpośrednio stronie za pokwitowaniem.
  Następnie po zdaniu egzaminu na prawo jazdy zainteresowany uiszcza powyższe opłaty.
  W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów i po uiszczeniu przez wnioskującego wymaganych opłat, wysyłane jest zamówienie na wyprodukowanie tego dokumentu do producenta blankietów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
  W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów wydawana jest decyzja o odmowie wydania prawa jazdy.
  Sprawy związane z wydaniem prawa jazdy załatwia osobiście zainteresowany.

  Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wydania prawa jazdy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Uwagi:
  Profil kandydata na kierowcę (PKK) wydaje się w przypadku:
  - ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie do kierowania pojazdami lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
  - rozszerzenia uprawnień,
  - wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
  - przywrócenia uprawnień cofniętych na okres przekraczający 1 rok,
  - zwrotu zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający1 rok,
  - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
  - osoby posiadającej uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczeń,
  - ponownego ubiegania się o uprawnienia przez osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania.

  Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
  1) dla kat. AM – 14 lat,
  2) dla kat. A1,B1,T - 16 lat ,
  3) dla kat. A2,B,B+E,C1 lub C1+E - 18 lat ,
  4) dla kat. A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 – 20 lat,
  5) dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A – 21 lat,
  6) dla kat. C, C+E, D1, D1+E – 21 lat,
  7) dla kat. A, D, D+E – 24 lata.

  Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
  1) 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
  2) 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

  Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
  1) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
  2) 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
  3) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

  Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
  1) C i C+E wynosi 18 lat;
  2) D i D+E wynosi 21 lat.

  Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
  1) 23 lata lub
  2) 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.