drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

 
 
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
 
Wymagane dokumenty:
Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może zwrócić się do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając skargę zawierającą:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, nr telefonu,
2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
3) określenie swoich żądań,
4) do wniosku  należy załączyć poniższe dokumenty:
- dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę),
- protokół reklamacyjny,
- odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy –kopie powyższych dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1.
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i  piątek od godz. 8:00 do 16:00.


Opłaty:
Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Rzecznik występuje do sprzedawców i przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W zależności od problematyki i skomplikowania spraw termin rozwiązania istoty może przebiegać „ od ręki” do wydłużenia do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Tryb odwoławczy:
Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze pisemnego wystąpienia rzecznika lub wezwania albo negocjacji,  rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.  
Konsument może dochodzić roszczeń przed powyższymi sądami samodzielnie.

Ulgi:
Brak.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 18 (prawe skrzydło) Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Skarbowej 1.
Rzecznik udziela również porad i informacji prawnej telefonicznie pod nr 091 48 04 842.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr  50, poz.331).