drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

ZEZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW Z OBCEGO PAŃSTWA

Podstawa prawna :

1) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r.
Nr 118, poz. 912 z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. Nr 98, poz.1257 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa zawierający: -do pobrania) dane osobowe osoby zmarłej,

a) miejsce skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone, b) określenie miejsca pochówku, c) środek transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok, d) wskazanie ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, e) wskazanie placówki dyplomatycznej właściwej do załatwienia sprawy, f) stopień pokrewieństwa/ powinowactwa – art.10 ustawy (do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość wnioskodawcy),

2) Do wniosku dołącza się:

 

a) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon,

b) dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust 3a ustawy -§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866),

c) pełnomocnictwo rodziny w przypadku podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich.

3) Sprawy prowadzi Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem tel: (091) 4804923, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

4) Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, niezwłocznie nie później
niż w terminie 3 dni od chwili złożenia wniosku,

5) Decyzja wolna od opłaty skarbowej,

6)Tryb odwoławczy - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.